اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران
  ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

معافیت حق بیمه سهم کارفرما در صورت انتقال کارگاه

مورخه : 1399/09/22       کد 308

 

همکاران گرامی:

احتراماً . برابر پیوست تصویر نامه شماره 5000/99/1535 مورخ 1399/9/5 اداره کل بیمه ای استانها سازمان تامین اجتماعی در خصوص رفع ابهام نحوه اجرای مفاد بخشنامه 140/3 کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر مصوب 61/12/16 مجلس شورای اسلامی به منظور مساعدت با کارفرمایان داری جواز فعالیت  (پروانه کسب ) که قبل از تاریخ فوق الذکر برابر مقررات از تسهیلات موضوع قانون معافیت بهره مند گردیده اند ٰ.درصورت جابجایی کارگاه و یا انتقال به مکان جدید  (همان کارگاه و فعالیت ) با احراز شرایط قانونی می توانند کما فی السابق از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع قانون اخیر بهره مند گردند./

 

رئیس اتاق اصناف تهران

قاسم نوده فراهاتی

 

معافیت سهم بیمه کارفرما در صورت انتقال کارگاه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

معافیت سهم بیمه کارفرما در صورت انتقال کارگاه اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران


سهم کارفرما بیمه تامین اجتماعی حق بیمه اتحادیه عکاسان تهران بخشنامه 140/3 معافیت انتقال کارگاه معافیت حق بیمه کارگاه عکاسی حق بیمه آتلیه عکاسی قانون معافیت