ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

نتایج امتحانات فنی

مورخه 1399/05/08

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 19  نفر
_قبولی 4 نفر
_مردودی  13 نفر
_غایبین  2 نفر
_شروع  10/00 صبح ، پایان 12:30

..........................................

مورخه 1399/05/05

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 12  نفر
_قبولی 1 نفر
_مردودی  8 نفر
_غایبین  3 نفر
_شروع  10/00 صبح ، پایان 12:30

..........................................

مورخه 1399/02/23

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 28  نفر
_قبولی 7 نفر
_مردودی  13 نفر
_غایبین  8 نفر
_شروع  09/30 صبح ، پایان 12:30

..........................................

مورخه 1398/11/15

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 30  نفر
_قبولی 16 نفر
_مردودی  12 نفر
_غایبین  2 نفر
_شروع  09/30 صبح ، پایان 13:30

..........................................

مورخه 1398/09/25

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 38  نفر
_قبولی 22 نفر
_مردودی  10 نفر
_غایبین  6 نفر
_شروع  09/30 صبح ، پایان 12:00

..........................................

مورخه 1398/08/14

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 35 نفر
_قبولی 13 نفر
_مردودی 17 نفر
_غایبین  5 نفر
_شروع 10/00صبح ،پایان 13:00

..........................................

مورخه 1398/06/12

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 35 نفر
_قبولی 15 نفر
_مردودی 13 نفر
_غایبین  7 نفر
_شروع 10/00صبح ،پایان 14:00

..........................................

مورخه 1398/04/18

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 28 نفر
_قبولی 18 نفر
_مردودی 5 نفر
_غایبین  5 نفر
_شروع 10/00صبح ،پایان 13:30

..........................................
مورخه 1398/02/24

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 37 نفر
_قبولی 13 نفر
_مردودی 13 نفر
_غایبین  11 نفر
_شروع 10/00صبح ،پایان 13:00

..........................................

مورخه 1397/10/25

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 32 نفر
_قبولی 12 نفر
_مردودی 11 نفر
_غایبین  9 نفر
_شروع 10/30صبح ،پایان 12:30

..........................................

مورخه 1397/09/13

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 27 نفر
_قبولی 14 نفر
_مردودی 4 نفر
_غایبین 9 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:00

..........................................

مورخه 1397/08/01

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 22 نفر
_قبولی 13 نفر
_مردودی 9 نفر
_غایبین 0 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/07/10

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 31 نفر
_قبولی 15 نفر
_مردودی 8 نفر
_غایبین 8 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/06/06

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 24 نفر
_قبولی 11 نفر
_مردودی 11 نفر
_غایبین 2 نفر
_شروع 10صبح ،پایان12:30

..........................................

مورخه 1397/05/09

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 31 نفر
_قبولی 12 نفر
_مردودی 14 نفر
_غایبین 5 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/04/12

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 53 نفر
_قبولی 31 نفر
_مردودی 7 نفر
_غایبین 15 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

..........................................

مورخه 1397/02/25
 

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 52 نفر
_قبولی 21 نفر
_مردودی 21 نفر
_غایبین 10 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

..........................................

مورخه 1396/12/15
 

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 53 نفر
_قبولی 16 نفر
_مردودی 23 نفر
_غایبین 14 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

 

لینک خبر در کانال روابط عمومی اتحادیه

آزمون 1398/2/24
نتایج آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1397/09/13

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1397/08/01

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1397/7/10

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

آزمون 1397/4/12

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1396/12/15

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اعضای کمیسیون فنی

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور جواز کسب

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

آرشیو اخبار

آرشیو اطلاعیه ها


نتایج کمیسیون فنی نتایج آزمون نتایج آزمون فنی اتحادیه نتایج آزمونی فنی نتایج امتحانات امتحانات فنی عکاسی فیلمبرداری اتحادیه عکاسان تهران